จำนวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมด

90 คน

circle-image

ลงทะเบียน ยืนยันแล้ว

90 คน

circle-image

คิด เป็น ( % )

100.00 %

3 ธ.ค. 2565 02:20:03

จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด

0 คน

circle-image

จำแนกเป็นเพศ ชาย

0 คน

circle-image

จำแนกเป็นเพศ หญิง

0 คน

ลำดับ รหัส สิทธิ์ pcode xxx yyy
1 06 กทม. (ชำระเงิน) A2
2 07 PP งานเวชฯ (ฟรี) UB
3 08 สิทธิ์ว่าง (คนไทย) UB
4 09 ผู้พิการนอกเขตในจังหวัด (ฟรี) AD
5 10 ชำระเงิน A1 2
6 11 บัตรประกันสุขภาพต่างด้าวขึ้นทะเบียนในเขต โรงพยาบาลหนองแซง (30 บาท) AI 2
7 12 บัตรประกันสุขภาพต่างด้าวขึ้นทะเบียนนอกเขต โรงพยาบาลอื่นๆ (ชำระเงินเอง) A1 2
8 13 คนต่างด้าวไม่ขึ้นทะเบียน (ชำระเงินเอง) A1 2
9 14 บัตรประกันสุขภาพต่างด้าวขึ้นทะเบียน รพ.สระบุรี (30 บาท) A1 2
10 15 ประกันโรงเรียน (ชำระเงิน) A2 2
11 16 สิทธิผู้มีปัญหาสถานะสิทธิ (ฟรี) ชาวเผ่า ภูเขา UA 2
12 20 เบิกได้ รัฐวิสาหกิจ (ชำระเงินเอง) A2 1
13 21 เบิกได้ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ IPD (เอกสารต้นสังกัด) A2 1
14 22 เบิกได้ (หน่วยงานองค์กรท้องถิ่น) (ฟรี) A2 1
15 23 เบิกได้ CSCD สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง(ข้าราชการ) A2 1
16 24 เบิกได้ เครือซิเมนต์ไทย SCG A1 1
17 25 ตรวจสุขภาพข้าราชการกรมบัญชีกลาง A2
18 30 พรบ.รถ (ชำระเงินหรือมัดจำ ยังไม่ได้นำเอกสารมาให้) A9 3
19 31 พรบ.รถ (เอกสารครบ รพ.เรียกเก็บ) A9 7
20 32 พรบ.รถ (ชำระเงิน นำไปเบิกเอง) A1 2
21 34 ประกันสังคม รพศ.สระบุรี (ฟรี) A7 3
22 35 ประกันสังคม รพ.พระพุทธบาท (ฟรี) A7 3
23 36 ประกันสังคมอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ. อื่นๆ OP (รพ.เรียกเก็บ) A7 2
24 37 ประกันสังคมอุบัติเหตุฉุกเฉิน IPD 72 ชั่วโมง (รพ.เรียกเก็บ) A7 2
25 38 ประกันสังคมต่างด้าว รพ.สระบุรี (ฟรี) A7 3
26 39 ประกันสังคมต่างด้าว รพ.พระพุทธบาท (ฟรี) A7 3
27 40 ประกันสังคมต่างด้าว รพ.อื่น (ชำระเงินเอง) A1 2
28 41 ประกันสังคมทุพพลภาพ (ชำระเงินเอง) A1 3
29 42 ประกันสังคมทุพพลภาพ (รพ.เรียกเก็บ) A7 3
30 43 ประกันสังคม (ทันตกรรม) A7 3
31 44 ประกันสังคมเอกชน (ทันตกรรม) A7 3
32 50 ทหารผ่านศึก AE 2
33 60 บัตรประกันสุขภาพผู้ประกันตน คนพิการ (ในจังหวัด) A7
34 61 บัตรประกันสุขภาพผู้ประกันตน คนพิการ (นอกจังหวัด) A7
35 71 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์ AA 2
36 72 ผู้มีรายได้น้อย AB 2
37 73 นักเรียน ม.ต้น (13-15 ปี) AC 2
38 74 บัตรผู้พิการ AD 2
39 75 ทหารผ่านศึกชั้น 1-3 ที่มีบัตร AE 2
40 76 พระภิกษุ ผู้นำศาสนา AF 2
41 77 บัตรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป AG 2
42 78 กองทุนทดแทน (บาดเจ็บจากการทำงาน) A8 2
43 80 บุคคลในครอบครัวทหารผ่านศึก AE 2
44 81 ผู้นำชุมชน ในเขต AK 2
45 82 อสม.ในเขต AJ 2
46 83 เหรียญพิทักษ์เสรีชน AE 2
47 84 ครอบครัวเหรียญพิทักษ์เสรีชน AE 2
48 85 เหรียญราชการชายแดน AE 2
49 86 ครอบครัวเหรียญราชการชายแดน AE 2
50 87 บุคคลในครอบครัวผู้นำชุมชน ในเขต AK 2
51 88 บุคคลในครอบครัว อสม.ในเขต AJ 2
52 89 บัตรประกันสุขภาพ(30บาท)ช่วงอายุ 16-59 ปี UC 2
53 91 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)รพ.ต่างจังหวัด (ฉุกเฉิน) UC 2
54 92 บัตรประกันสุขภาพ(ucs)รพ.ต่างอำเภอ (ฉุกเฉิน) UC 2
55 93 บัตรประกันสุขภาพ(wel)รพ.ต่างจังหวัด (ฉุกเฉิน) UC 2
56 94 บัตรประกันสุขภาพ(wel)รพ.ต่างอำเภอ (ฉุกเฉิน) UC 2
57 95 สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น A2 1
58 96 บัตรทอง รพ.สระบุรี/รพ.พระบาท (ชำระเงิน) UB 2
59 97 ผู้พิการต่างจังหวัด (ฟรี) AD 2
60 98 ทหารผ่านศึกชั้น 1-3 ที่มีบัตร (ต่างจังหวัด) AE 2


ลำดับ รหัส สิทธิ์ detail