ประวัติ โรงพยาบาลหนองแซง

    โรงพยาบาลหนองแซง เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด ๑๐ เตียง ได้รับการบริจาคที่ดินให้ดำเนินการก่อสร้างจาก คุณนายศรีสมบัติ นิจถาวร เริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2525 แล้วเสร้จ เมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2526 งบประมาณ 4,074,200 บาท เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2526 นายแพทย์มานะ จันทรชาติ มาเป็นแพทย์คนแรกของโรงพยาบาลหนองแซง และเปิดทำการตรวจรักษาครั้งแรก เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2526 ต่อมาได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2527 โดยนายแพทย์บรรลุ สิริพานิช เป็นประธานเปิด

นโยบายของผู้บริหาร

    โรงพยาบาลหนองแซง เปิดให้บริการด้านสาธารณสุขแก้ประชาชน โดยมีภารกิจหลัก "ด้านส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพแบบองค์รวม ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม" โดยรับผิดชอบดูแลสุขภาพของประชาชนในเขตอำเภอหนองแซง อำเภอเสาไห้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี และมีสถานอนามัยเครือข่ายในการบริการสุขภาพจำนวน ๗ แห่ง รวมทั้งเขตพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดที่อยู่ใกล่เคียงได้แก่ อำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH (ยิ้มแย้มแจ่มใส มีน้ำใจบริการ)

วิสัยทัศน์ (Vision)
      เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ บริการเป็นเลิศ ผู้รับบริการพึงพอใจ ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้

พันธกิจ (Misson)
      1. พัฒนาระบบบริการให้มีมาตรฐาน
      2. พัฒนาความเป็นเลิศด้านบริการสุขภาพแบบองค์รวม
      3. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะที่เหมาะสม
      4. เสริมสร้างมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายกับการจัดการสภาพ

ค่านิยม (Core Values)
      T : Team : สามัคคี
      E : Evidence base approach : มีมาตรฐานในการตรวจรักษา
      A : Agility :บริการที่ประทับใจ กระตือรือร้นในการให้บริการ ปรับตัวกับสถานการณ์
      M : mind of public/service mind : มีจิตใจพร้อมให้บริการและมีจิตสาธารณะ

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ(Strategic Objectives)
      1. บุคลากรมีสมรรถนะที่เหมาะสม
      2. มีระบบบริการที่มีประสิทธิภาพ
      3. ระบบกายภาพสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาลมีความน่าอยู่และปลอดภัย
      4. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของทุกกลุ่มวัยอย่างต่อเนื่อง